novinky-polls-render-html 120 B

123456
  1. #!/usr/bin/env python
  2. import novinky_polls.render_html
  3. if __name__ == '__main__':
  4. novinky_polls.render_html.main()