novinky-polls-refresh 112 B

123456
  1. #!/usr/bin/env python
  2. import novinky_polls.refresh
  3. if __name__ == '__main__':
  4. novinky_polls.refresh.main()